Eliminácia zápachu z výroby biopaliva a kalovej koncovky ČOV

Elektráreň ECOSTART spracúva fermentačné biologické kaly z čistiarní odpadových vôd spolu s biologicky rozložiteľným odpadom do certifikovaného energo kompostu za účelom ďalšieho energetického zhodnotenia. Elektráreň vyrobí ročne až 53 000 MWh elektrickej energie.
Elektráreň je situovaná hneď vedľa komunálnej ČOV a spolu s ňou tvorí zdroj pachových látok, ktorý je pre dané priemyselné odvetvia prirodzený a bežnými technológiami ťažko odstrániteľný.

Potreby zákazníka
Pri príprave surovín a pri manipulácii s biopalivom na otvorenom priestranstve v areáli elektrárne vzniká prirodzený zápach. Hlavným zdrojom pachových látok je odvodnený kal po anaeróbnej stabilizácii a samotné biopalivo. Tieto materiály obsahujú páchnuce zlúčeniny najmä sírovodík, merkaptány a amoniak. Pachové látky obťažujú obyvateľov susednej obce.

Riešenie
V roku 2014 navrhla spoločnosť ČOVSPOL a. s., elegantné a účinné riešenie eliminácie šíriacich sa pachových látok z uskladňovaného paliva inštaláciou vysokotlakového neutralizačného systému rozprašujúceho aktívnu, zdravotne nezávadnú látku reagujúcu s pachovými zlúčeninami. Rozprašovaná aerosolová zmes vytvára bariéru medzi dotknutou obcou a zdrojom pachových látok, ktoré neutralizuje na odoricky a zdravotne nezávadné zlúčeniny.
V roku 2016 zákazník vybudoval nad plochou uskladňovaného paliva halu, ktorá bola následne ošetrená inštaláciou neutralizačného systému pod strechu oboch otvorených strán haly.
Po úspešnej, takmer päťročnej prevádzke neutralizačného systému v okolí haly uskladňovania biopaliva sa zákazník rozhodol rozšíriť neutralizačný systém na plochu prístrešku anaeróbne stabilizovaného kalu v objekte kalovej koncovky inštalovaním druhého samostatného okruhu neutralizácie pachových látok unikajúcich do okolia z odvodneného kalu susednej ČOV.
V prípade smeru prúdenia vetra k obci je komplexný neutralizačný systém automaticky spúšťaný do chodu meteorologickou stanicou. Riadenie systému na základe sekvenčného režimu a meteorologických podmienok výrazným spôsobom znižuje prevádzkové náklady. Inštalovanú technológiu je možné prevádzkovať počas celého roku. Rozprašovacia rampa je zateplená a počas zimného obdobia elektricky vyhrievaná.

Opis technológie
Technológiu neutralizačného systému možno rozčleniť na dva celky:

 1. Technológia ovládania a dávkovania
  Systém je ovládaný z technickej miestnosti, kde je inštalovaná technológia riadenia, monitorovania a dávkovania vysokotlakového neutralizačného systému ako aj zásobné nádrže patentovaných neutralizačných látok AIRHITONE.
  Celý technologický systém je napájaný procesnou vodou, ktorej kvalitatívne parametre postačujú úrovni mäkkej pitnej vody. Roztok dávkovanej neutralizačnej látky je pripravovaný pomocou dávkovacieho čerpadla spriahnutého s impulzným vodomerom. Na čerpanie roztoku neutralizačnej látky do samotnej rozprašovacej rampy slúži inštalované vysokotlakové čerpadlo. Na ochranu trysiek neutralizačného systému sú inštalované mechanické filtre s jemnosťou 100, 25 a 5 µm.
  Efektivitu technologického riešenia zvyšuje inštalácia meteorologickej stanice, ktorá na základe teploty ovzdušia, intenzity a smeru vetra riadi množstvo aerosólu potrebného na neutralizáciu pachových látok v ovzduší.
 2. Vysokotlaková rozprašovacia rampa
  Funkčnou časťou celého neutralizačného systému sú nerezové trysky o výkone 5 l/h umiestnené na nerezovom potrubí. Vzdialenosť medzi jednotlivými tryskami je v rozmedzí 1,5 – 2 m.
  Dĺžka 1.okruhu je 350 metrov a dĺžka 2. okruhu 150m. Rozprašovací systém je v prvom prípade inštalovaný na oceľových pilieroch vo výške cca 2,5 metra pozdĺž skládky paliva tvoriac bariéru medzi skládkou a obcou. Po rozšírení prvého okruhu sa systém inštaloval na konštrukciu haly po vnútornom obvode strešnej konštrukcie po oboch stranách. Rozprašovací systém 2.okruhu je inštalovaný v strede a po obvode objektu prístrešku kalovej koncovky a na hornej hrane betónových zvodidiel oddeľujúcich priestor uskladnenia zhrabkov a piesku z mechanického predčistenia odpadovej vody susednej ČOV.

 

Opis procesu
Mechanizmus odstraňovania zápachu spočíva v neutralizácii pachových látok, nie v ich maskovaní. Na neutralizáciu pachových zlúčenín sa využívajú zdravotne a hygienicky nezávadné patentované zmesi obsahujúce aldehydycké a ketónické funkčné skupiny reagujúce s vodíkom v sírovodíku, merkaptánmi a dusíkatými zlúčeninami. Týmto mechanizmom sú pachové látky neutralizované na pachovo a zdravotne nezávadné zlúčeniny. Neutralizačná látka je rozptylovaná pomocou špeciálnych trysiek do jemnej hmloviny, tvorenej kvapôčkami rádovo o veľkosti mikrónov. Hmlovina je prostredníctvom vetra unášaná v smere toku pachových látok. Pri styku pachových zlúčenín s funkčnými skupinami neutralizačnej látky prebehnú pach neutralizačné reakcie.

Základné technické parametre
Koncentrácia roztoku neutralizačnej látky AIRHITONE: 1 liter/ m3
Prevádzkový tlak: 80 bar

1. okruh:
Dĺžka rozprašovacej rampy: 350 m
Počet rozprašovacích trysiek: 185 ks
Spotreba vody: 920 l/hod
Meteorologická stanica: áno
Výkon vysokotlakového čerpadla: 5,5 kW

Rok realizácie: 2014
Dĺžka realizačnej fázy: 5 dní
Investičné náklady technologickej časti: 56 850 €
Spotreba vody: 3 300 m3/rok
Spotreba elektrickej energie: 30 100 kWh/r
Spotreba neutralizačnej látky AIRHITONE: 3 300 kg/rok

2. okruh:
Dĺžka rozprašovacej rampy: 150 m
Počet rozprašovacích trysiek: 120 ks
Spotreba vody: 600 l/hod
Meteorologická stanica: áno
Výkon vysokotlakového čerpadla: 3 kW

Rok realizácie: 2019
Dĺžka realizačnej fázy: 6 dní
Investičné náklady technologickej časti: 64 950 €
Spotreba vody: 2 190 m3/rok
Spotreba elektrickej energie: 16 900 kWh/r
Spotreba neutralizačnej látky AIRHITONE: 2 100 kg/rok

Prevádzkové náklady predstavujú náklady na spotrebu vody, elektrickej energie a neutralizačnej látky AIRHITONE. Ich vyčíslenie v € závisí od miestnych cien elektrickej energie a zdroja vody, meteorologických podmienok, najmä smeru vetra a nastavených intervalov chodu neutralizačného systému.

Skúsenosti z prevádzky
Počas prevádzky sa jednoznačne preukázal účinok odstraňovania zápachu, čomu nasvedčuje významný pokles sťažností od obyvateľov susednej obce a komfort zamestnancov. Koncentrácia aktívnej látky v rozprašovanom vodnom roztoku sa vďaka jej výbornej účinnosti časom značne znížila oproti pôvodne navrhovanej hodnote, čím sa znížili aj očakávané prevádzkové náklady.
Systém je flexibilný a ľahko modifikovateľný. V prípade potreby zmeny trás vysokotlakovej nerezovej rampy spôsobenými zmenami v dispozičnom umiestnení zdroja pachových látok je modifikácia systému jednoduchá a rýchla.

Dátum realizácie – 1. okruh:
2014

Dĺžka realizačnej fázy – 1. okruh:
5 dní

Investičné náklady technologickej časti – 1. okruh:
56 850 €

Dátum realizácie – 2. okruh:
2019

Dĺžka realizačnej fázy – 2. okruh:
6 dní

Investičné náklady technologickej časti – 2. okruh:
64 950 €