Eliminácia zápachu z Bioplynovej stanice Detva

Potreby zákazníka: Neutralizácia pachových látok silážnej jamy pri BPS

Hlavnými zložkami spôsobujúcimi zápach vznikajúci pri uskladňovaní kukuričnej siláže a trávnej senáže sú sírovodík, nižšie mastné kyseliny a ich deriváty, amoniak a merkaptány.
Na neutralizáciu páchnucich plynov uvoľňujúcich sa zo silážnej jamy navrhla firma Čovspol osvedčený technologický systém vysokotlakovej rozprašovacej rampy.
Funkčnou časťou rozprašovacieho systému sú trysky umiestnené na nerezovom potrubí v rozostupe 1,5 m. Vznikajúci jemný aerosól vytvára oblak zložený z aktívnej zložky, vody a vzduchu. Aerosólový oblak je unášaný spolu s pachovými látkami uvoľňujúcimi sa z odpadovej vody a chemickou reakciou ich neutralizuje.

Použitá neutralizačná látka AIRHITONE AP5 NV P je patentovanou zmesou prírodných a syntetických esenciálnych olejov, ktorá vznikajúci zápach nemaskuje, ale chemickou reakciou neutralizuje na pachovo a zdravotne nezávadné zlúčeniny. Táto látka reaguje s pachovými zlúčeninami obsahujúcimi síru a dusík na δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a ketónov obsiahnutých v neutralizačnej zmesi.

Systém je ovládaný meteorologickou stanicou a v automatickom režime je spúšťaný do prevádzky v závislosti od rýchlosti a smeru vetra ako aj na základe nastavených časových intervalov.

Dátum realizácie:
november 2019

Použitá technológia:
vysokotlaková rozprašovacia rampa