Eliminácia zápachu z ČOV Banská Bystrica

ČOV Banská Bystrica je projektovaná na kapacitu 190 000 EO a vyčistí priemerne až 35 250 m3 odpadovej vody denne. Produkcia odvodneného kalu je 8 934 t/rok.

Potreby zákazníka
Hlavným zdrojom pachových látok na ČOV BB je surová odpadová voda od vstupu do areálu ČOV až po odtok z usadzovacej nádrže. Odpadová voda obsahuje páchnuce zlúčeniny ako sú zlúčeniny síry (najmä sírovodík, merkaptány) a zlúčeniny dusíka (amoniak). Pachové látky obťažujú obyvateľov susednej obce.

Riešenie
Spoločnosť Čovspol a.s., dodala efektívne riešenie eliminácie šíriacich sa pachových látok. V januári 2019 bola inštalovaná technológia vysokotlakového rozprašovacieho systému, ktorý rozprašuje neutralizačnú zmes reagujúcu s pachovými látkami. Rozprašovaná aerosolová zmes je aplikovaná priamo na miesto zdroja zápachu a jej dávkovanie je riadené meteorologickou stanicou. Ide o veľmi efektívne riešenie neutralizácie zápachu na pachovo a zdravotne nezávadné zlúčeniny.
V prípade smeru prúdenia vetra k obci je systém automaticky spúšťaný do chodu. Riadenie systému na základe sekvenčného režimu a meteorologických podmienok výrazným spôsobom znižuje prevádzkové náklady.

Opis technológie
Funkčnou časťou rozprašovacieho systému sú nerezové trysky umiestnené na nerezovom potrubí. Vzdialenosť medzi jednotlivými tryskami je 1,5metra a dĺžka celého systému 550 metrov.
Rozprašovací systém je inštalovaný po obvodoch objektov prítokového žľabu, lapača štrkov, závitovkovej ČS, žľabu pred lapačom piesku, prevádzkovaného lapača piesku, pieskovej jímky a prevádzkovanej usadzovacej nádrže. Výkon jednotlivých trysiek je 5 a 9 l/h.
Celý systém je zateplený a je počas zimného obdobia elektricky vyhrievaný. Systém je ovládaný z technickej miestnosti, kde je inštalovaná technológia a zásobná nádrž patentovanej neutralizačnej látky AIRHITONE A4S2 P.
Technológia je napojená na zdroj pitnej vody. Na ochranu trysiek rozprašovacej rampy sú inštalované dva mechanické filtre s jemnosťou 100 a 25 mikrometrov.
Roztok dávkovanej neutralizačnej látky je pripravovaný pomocou dávkovacieho čerpadla spriahnutého s impulzným vodomerom.
Efektivitu technologického riešenia zvyšuje inštalácia meteorologickej stanice, ktorá na základe smeru vetra riadi množstvo aerosólu, potrebného na neutralizáciu zápachu.

Opis procesu
Mechanizmus odstraňovania zápachu spočíva v neutralizácii pachových látok, nie v ich maskovaní. Na neutralizáciu pachových zlúčenín sa využívajú zdravotne a hygienicky nezávadné patentované zmesi prírodných a syntetických esenciálnych olejov, ktoré obsahujú aldehydycké skupiny reagujúce s vodíkom v sírovodíku, merkaptánmi a dusíkatými zlúčeninami. Týmto mechanizmom sú pachové látky neutralizované na odoricky a zdravotne nezávadné zlúčeniny. Neutralizačná látka je rozstrekovaná pomocou špeciálnych trysiek do jemnej aerosólovej hmloviny tvorenej kvapôčkami rádovo o veľkosti mikrónov.

Skúsenosti z prevádzky
Počas prvých mesiacov prevádzky sa jednoznačne preukázal účinok odstraňovania zápachu.

Základné technické parametre
Dĺžka rozprašovacej rampy: 550 m
Počet rozprašovacích trysiek: 293 ks
Prevádzkový tlak: 80 bar
Spotreba vody: 1 900 l/hod
Koncentrácia roztoku antiodorizačnej látky: 1 liter/ m3

Prevádzkové náklady predstavujú náklady na spotrebu vody,
elektrickej energie a neutralizačnej látky AIRHITONE A4S2 P
Spotreba vody: 5 600 m3/rok
Spotreba elektrickej energie: 27 000 kWh/rok
Spotreba neutralizačnej látky AIRHITONE A4S2 P : 5 600 kg/rok

Dátum realizácie:
január 2019

Doba realizácie:
7 dní

Investičné náklady technologickej časti:
94 700 €