Eliminácia zápachu z ČOV Praha

Zákazník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Potreby zákazníka:
1. Neutralizácia pachových látok stojiska kontajnerov odvodneného kalu
2.Posilnenie účinnosti biofiltra

Technológia:
1. Vzduchové delo PR XL s technológiou suchého odparovania VS 200P
2. Odparovacie zariadenie VS 10

Dátum realizácie: December 2021

Najväčšia ČOV v bývalom Československu postavená na Cisařském ostrově neďaleko centra Prahy  celé roky bojovala s výzvou na obmedzenie vznikajúceho zápachu. Prevádzkovateľ v minulých rokoch zrealizoval rad opatrení na zníženie imisií zápachu za nemalé investičné a prevádzkové náklady. Problémom však ostávalo zamedzenie zápachu z otvoreného priestranstva ČOV najmä z kalovej koncovky, nakoľko bežné technológie odstraňujúce zápach sú určené do hál a prestrešených technologických objektov s odsávaním a následným spracovaním páchnuceho vzduchu.

Spoločnosť Čovspol dala definitívnu bodku za nepríjemným zápachom práve z vonkajších plôch kalovej koncovky inštaláciou inovatívnej technológie vysokovýkonného rozptyľovacieho dela PX XL v kombinácii s technológiou suchého odparovania neutralizačnej látky.
Efektivita inštalovanej technológie je maximalizovaná automatizovaným riadením pomocou modernej meteo stanice na základe poveternostných podmienok, najmä rýchlosti a smeru vetra.
Nespornou výhodou celej technológie je jej plná mobilita a rýchla inštalácia. V prípade havárie alebo iných neočakávaných situácií je technológiu možné rýchlo nasadiť.

Existujúci biofilter čistiaci odsávaný vzduch z manipulačných nádrží vyhnitého kalu zápach čiastočne zmierňoval, nie však v dostatočnej miere. Do úvahy pripadala jeho nákladná výmena za biofilter s väčšou kapacitou. Firma Čovspol však prišla s riešením za zlomok investičných nákladov-  inštalovať neutralizačnú technológiu VS10 na zníženie pachového zaťaženia biofiltra.
Odparovacie zariadenie VS 10 odparuje bezvodú neutralizačnú látku prúdom stlačeného vzduchu. Plyny neutralizačnej zmesi sú privádzané pred biofilter a aktívne tak znižujú jeho pachové zaťaženie.
Inštalácia zariadenia zvýšila účinnosť biofiltra a ušetrila vysoké náklady na jeho výmenu.

Technológie neutralizácie pachových látok firmy Čovspol sú efektívne, pretože pracujú na jednoduchom fyzikálno-chemickom princípe: Pachové látky sú prchavé zlúčeniny, ktorých chemická štruktúra je známa. Preto stačilo vyvinúť látku, ktorá by bola svojou povahou neškodná a dobre reagovala práve s pachovými látkami na molekulárnej úrovni. Na základe tohto elementárneho princípu sa podarilo vyvinúť a patentovať neutralizačné látky, ktoré svojou povahou a chemizmom účinne rozkladajú páchnuce zlúčeniny na zdravotne a senzoricky nezávadné látky. Spolu s aplikačnými technológiami týchto neutralizačných špecialít dodáva firma ČOVSPOL unikátne komplexné riešenia pre nakladanie s pachovými látkami.

Dátum realizácie:
december 2021

Technológia:
Vzduchové delo PR XL s technológiou suchého odparovania VS 200P

Technológia:
Odparovacie zariadenie VS 10