Eliminácia zápachu z kalového poľa ČOV Banská Bystrica

ČOV Banská Bystrica je projektovaná na kapacitu 190 000 EO a vyčistí priemerne až 35 250 m3 odpadovej vody denne. Produkcia odvodneného kalu je 8 934 t/rok.

Potreby zákazníka
Významným zdrojom pachových látok na ČOV BB sa stalo zrekonštruované kalové pole, ktoré bolo uvedené do prevádzky a júni 2019. Na kalovom poli sú uskladňované najviac páchnuce materiály vznikajúce pri čistení odpadových vôd-  zhrabky z mechanického predčistenia ČOV, nevypratý štrk z lapača štrku a tekutý odpad z čistenia kanalizačnej siete. Pachové látky obťažujú pracovníkov v okolí kalového poľa a šíria sa do blízkeho aj ďalekého okolia.

Riešenie
V júni 2019 spoločnosť Čovspol a.s. dodala a inštalovala technológiu suchého vyparovania s výkonným rozptyľovacím zariadením neutralizačnej zmesi- vzduchovým delom PR02. Technológia suchého odparovania zabezpečuje najvyššiu možnú účinnosť neutralizácie pachových látok. Spôsob odstraňovania zápachu  spočíva v odparovaní bezvodej neutralizačnej látky, ktorá reaguje s pachovými látkami. V prípade smeru prúdenia vetra k obci je systém spúšťaný do chodu. Riadenie systému na základe sekvenčného režimu a meteorologických podmienok výrazným spôsobom znižuje prevádzkové náklady.

Opis technológie
Funkčnou časťou neutralizačného systému sú dve odparovacie trysky umiestnené v rozptyľovacom dele. K tryskám z technologického zariadenia VS 200P privedená dávkovacími čerpadlami tekutá bezvodá neutralizačná látka. Neutralizačná látka je odparovaná v  koncentrovanej forme čím sa zabezpečuje jej vysoký účinný povrch a schopnosť absorbcie a premeny pachových látok.
Systém je ovládaný priamo zo zariadenia VS 200P, v ktorom je uložená zásobná bandaska patentovanej neutralizačnej látky AIRHITONE A4S2 P VS. Prietok aktívnej látky je regulovateľný dávkovacím čerpadlom v závislosti od množstva a intenzity pachu.

Opis procesu
Koncentrovaná neutralizačná látka je prostredníctvom prúdu vzduchu odparovaná zariadením VS 200P a rozptyľovaná vzduchovým delom PR02. Neutralizačná látka v plynnom skupenstve zabezpečuje najväčší možný špecifický povrch reagentu a teda najúčinnejšiu reakciu premeny páchnucich zlúčenín. Mechanizmus odstraňovania zápachu spočíva v neutralizácii pachových látok, nie v ich maskovaní. Na neutralizáciu pachových zlúčenín sa využívajú zdravotne a hygienicky nezávadné patentované zmesi prírodných a syntetických esenciálnych olejov, ktoré  obsahujú aldehyycké a ketónické funkčné skupiny reagujúce s vodíkom v sírovodíku, merkaptánmi a dusíkatými zlúčeninami. Týmto mechanizmom sú pachové látky neutralizované na pachovo a zdravotne nezávadné zlúčeniny.

Skúsenosti z prevádzky
Na kalové pole veľkosti 12 x 30 m sa mesačne privezie cca 20 t zhrabkov a 50 ton nevypratého piesku s mechanického stupňa ČOV. Extrémne páchnuci materiál je aj odpad z čistenia kanalizačnej siete, vypúšťaný na kalové pole v nepravidelných intervaloch a množstvách.
V prvých prvých dňoch prevádzky zariadenia sa zápach v okolí kalového poľa podľa očakávaní výrazne znížil.
Výhodou zariadenia je navyše aj jeho mobilita- technológia je umiestnená na auto prívese a palete. Technológia je tak ľahko premiestniteľná a použiteľná na iných častiach ČOV v prípade zmeny prevádzkových podmienok, resp. výnimočných prevádzkových stavov (havárie, únik páchnucich látok do okolia).

Súhrn základných informácií
Dátum realizácie:  Jún 2019
Typ zariadenia: Technológia suchého odparovania VS 200 P, Vzduchové delo PR02
Výška dela: 4m
Prietok vzduchu: 170 000 m3/h
Intenzita hluku: < 40dB
Koncentrácia účinnej látky: 100 %
Nastaviteľný prietok účinnej látky: 50-200 ml/hod
Investičné náklady technologickej časti: 39 500 €

Dátum realizácie:
jún 2019

Investičné náklady technologickej časti:
39 500 €