Eliminácia zápachu z komína lisovne repkového semena

Zákazník: Poľnoservis a.s. Leopoldov

Potreby zákazníka: Zníženie koncentrácie pachových látok
Dátum realizácie:  september 2018
Použitá technológia: Suché odparovanie, zariadenie VS 200P riadené meteorologickou stanicou

Repkové semená sa v lisovni ohrievajú na teplotu 100 °C. Počas ohrevu sa zo semien uvoľňuje vlhkosť a preto sa do kondicionéra privádza vonkajší ohriaty vzduch. Ohriaty vzduch je spolu s vlhkosťou odťahovaný do atmosféry odlučovačom. Odťahované plyny páchnu a zápach znižuje komfort obyvateľstva v priľahlej obci.

Na výduch odlučovača bola inštalovaná funkčná jednotka technologického zariadenia suchého odparovania VS200P. Technológia suchého odparovania spočíva v odparovaní bezvodej neutralizačnej látky, ktorá reaguje s pachovými látkami. Funkčná jednotka pozostáva z trysky upevnenej na prírube DN80. K tryske sú z technologického zariadenia VS200P privedené médiá- stlačený vzduch a tekutá neutralizačná látka v bezvodej forme. Prúdom stlačeného vzduchu je neutralizačná látka odparovaná, čím sa zabezpečuje jej vysoký účinný povrch a schopnosť absorbcie a premeny pachových látok na zdravotne a pachovo neutrálne zlúčeniny.

Systém je riadený meteorologickou stanicou a je spúšťaný do prevádzky na základe smeru vetra, čím je  optimalizovaná spotreba neutralizačnej látky a prevádzkové náklady.

Dátum realizácie:
september 2018

Technológia:
Suché odparovanie, zariadenie VS 200P riadené meteorologickou stanicou