Eliminácia zápachu z Lagúny Ostramo

Zákazník: AVE CZ

Potreby zákazníka: Zníženie koncentrácie pachových látok a SO2
Dátum realizácie: apríl 2018
Použitá technológia: Mobilné zariadenie Ideal Supra Envr na traktore

Likvidácia toxických ropných kalov na lagúne R3 Ostramo začala v novembri 2017. Proces vápnenia kyslých kalov vyvoláva búrlivú exotermickú reakciu, pri ktorej sa do ovzdušia uvoľňuje silný zápach a toxický oxid siričitý. Páchnuce plyny obťažovali obyvateľov v širokom okolí.

Akútny problém znečisťovania okolitého prostredia zápachom a SO2 sa podarilo znížiť až v apríli 2018, kedy bola na skúšobnú prevádzku nasadená mobilná technológia firmy ČOVSPOL a.s. Počas skúšobnej prevádzky sa potvrdilo odbúravanie pachových látok a navyše aj znižovanie koncentrácie SO2 v ovzduší. Merania preukázali zníženie koncentrácie SO2 až na tretinové hodnoty.

Nasadená technológia IDEAL SUPRA ENVR pozostáva z rozprašovacieho zariadenia vytvárajúceho jemný aerosól špeciálnej patentovanej neutralizačnej zmesi. Zariadenie je spolu so zásobnou nádržou inštalované na traktore, ktorý zabezpečuje jeho plnú mobilitu.

Technológia sa osvedčila pre neutralizáciu pachových látok pri nakladaní s odpadmi a kalmi, sanáciii lagún a pri čistení odpadových vôd. Zariadenie má využitie v trvalej prevádzke, ako aj núdzové a dočasné riešenie havarijných stavov obťažujúcich okolie nadmerným zápachom.

Dátum realizácie:
apríl 2018

Technológia:
Mobilné zariadenie Ideal Supra Envr na traktore