Eliminácia zápachu zo skládky odpadu Senec

Zákazník: AVE SK

Potreby zákazníka: Neutralizácia pachových látok skládkových plynov
Dátum realizácie:  február 2019
Použitá technológia: Prchavý neutralizačný gél v odvetracom komíne

Na skládkach tuhého komunálneho odpadu dochádza k biologickému rozkladu organických zložiek odpadu. Pri tomto procese vzniká tzv. skládkový plyn zložený z oxidu uhličitého, metánu, oxidov dusíka, oxidu siričitého a halogénovaných uhľovodíkov. Tieto plyny sú na skládke Senec odvetrávané vertikálnymi záchytnými vežami. Záchytné veže sú rovnomerne inštalované po celom telese skládky a sú tvorené perforovanými PVC rúrami uloženými v štrkovom lôžku.

Skládkový plyn je zo záchytných veží voľne vypúšťaný do atmosféry a spôsobuje zápach v okolí skládky.

Spoločnosť ČOVSPOL naprojektovala a inštalovala neutralizačné zariadenie – odvetrací komín so špeciálnou náplňou – prchavým gélom, ktorý efektívne neutralizuje pachové látky obsiahnuté v skládkovom plyne. Táto jednoduchá a ekonomicky nenáročná inštalácia napomohla zvýšiť komfort obyvateľov bývajúcich v okolitej výstavbe ako aj pracovníkov na skládke.

Dátum realizácie:
február 2019

Technológia:
Prchavý neutralizačný gél v odvetracom komíne