Intenzifikácia ČOV Donovaly

ČOV Donovaly je mechanicko – biologická ČOV s nízkozaťažovanou aktiváciou. Biologické čistenie prebieha v šiestich nezávislých nádržiach, ktoré sú uvádzané do prevádzky podľa potreby. Reaktory sú rozdelené na jednotlivé sekcie, ktoré svojim usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba nadväzujúce funkcie biologického čistenia vrátane nitrifikácie a dentrifikácie. Hydraulické prúdenie zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodávka potrebného množstva kyslíka, je zabezpečená dúchadlami cez dutý tubus aeračného stroja Triton. Vzduch je pomocou vrtule a difúzora vháňaný do aktivačnej zmesi vo forme jemnej bubliny.

Časť každej nádrže obsahuje priečkou vymedzenú usadzovaciu sekciu, z ktorej sa kal podľa potreby prečerpáva do kalojemu. Vyčistená odpadová voda preteká z vrchnej časti usadzovacej časti aktivačných nádrží do kruhovej dosadzovacej nádrže.

Začiatok rekonštrukcie:
november 2015

Ukončenie a odovzdanie diela:
máj 2016

Náklady na technologickú časť:
160 000 €

Kapacita ČOV:
2 500 EO