Rekonštrukcia ČOV Divín

V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie ČOV sa vykonali nasledovné technologické úpravy:

Pred novú odľahčovaciu komoru sa doplnil lapač štrku s mechanickým ťažením zachytenej hmoty drapákom.

V mechanickom predčistení sa inštalovala nová technológia a upravilo sa radenie objektov v smere toku nasledovne : hrablice, vertikálny lapač piesku, čerpacia stanica.

Biologický stupeň čistenia sa zmenil zo systému SBR na plne kontinuálny systém biologického čistenia s predradenou denitrifikáciou a prevzdušňovanou nitrifikáciou – nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu. V oboch nádržiach sa upravila hĺbka nádrží a odčlenil sa denitrifikačný priestor od nitrifikácie, do ktorej sa vstavala dosadzovacia nádrž.

V terciálnom stupni sa zmenilo umiestenie bubnového filtra z nerezového prevedenia umiesteného vo vani na podlahe objektu, na filter s umiestením v betónovom žľabe.

Súčasťou riešenia boli aj prepojovacie potrubia medzi objektami, rozvody el. energie a systémy s rozvodmi pre MaR a ASRTP.

Vzhľadom na prítok odpadových vôd na ČOV Divín aj z rekreačnej oblasti vodnej nádrže Ružiná, ktorá je situovaná v tesnej blízkosti ČOV, malo doplnenie ČOV Divín výrazne pozitívny vplyv na lokálny krajinný ekosystém.

Začiatok rekonštrukcie:
december 2014

Ukončenie a odovzdanie diela:
apríl 2016

Náklady na technologickú časť:
396 000 €

Kapacita ČOV:
2 500 EO