Rozšírenie a rekonštrukcia ČOV Galanta

Pôvodná technológia neumožňovala v dostatočnej miere odstraňovať organické znečistenie a zvýšené koncentrácie nutrientov.

Zrekonštruovaná a rozšírená ČOV bola navrhnutá ako mechanicko-biologická čistiareň s anaeróbnou stabilizáciou prebytočného kalu s využitím bioplynu pre potreby čistiarne.

Biologický stupeň ČOV je tvorený anaeróbnym stupňom pre zabezpečenie zvýšeného biologického odstraňovania fosforu a dvojlinkou obehových nádrží prevádzkovaných ako časovo segregovaná nitrifikácia a denitrifikácia. Účinnosť denitrifikácie je podporovaná dávkovaním externého substrátu- metanolu. Dávkovanie síranu železitého zabezpečuje chemické dozrážanie fosforu.

Kalové hospodárstvo tvorí mezofilná anaeróbna stabilizácia kalu a následné strojné odvodnenie.

Plynové hospodárstvo využíva vytvorený bioplyn v kotloch a v kogeneračnej jednotke.

Riadenie biologických a chemických procesov je podporené inštaláciou kontinuálnych meraní:

meranie koncentrácie kyslíka, amoniakálneho, dusičnanového dusíka
a nerozpustených látok v každej aktivačnej nádrži,
meranie koncentrácie amoniakálneho dusíka a fosforečnanového fosforu na
odtoku z ČOV,
meranie koncentrácie nerozpustených látok v prebytočnom kale.

Na ČOV Galanta je inštalovaný dvojúrovňový riadiaci systém Rittmeyer – Riflex. Súčasťou systému je dispečerské pracovisko s vizualizáciou a riadiacim panelom celej ČOV.

Pre generálneho dodávateľa stavby sme zabezpečovali vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov, inžiniersku činnosť pri vybavovaní stavebného povolenia, realizáciu strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti, vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov, nábeh ČOV, riadenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

ČOV Galanta bola rekonštruovaná v rámci projektu „Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – Aglomerácia Galanta“. Projekt okrem rekonštrukcie ČOV Galanta (kapacita 45 000 EO) zahŕňal vybudovanie a rekonštrukciu okových sietí (cca 110 km, 129 čerpacích staníc, nová ČOV Kráľov Brod pre 1200 EO), rekonštrukciu a dobudovanie vodovodnej siete v širšom okolí Galanty (rekonštrukcia zemného a vežového vodojemu). Náklady na technologickú časť celej stavby predstavovali 10 400 000 €.

Termín ukončenia:
2010

Náklady na technologickú časť:
10 400 000 €

Kapacita ČOV:
45 000 EO