Rekonštrukcia ČOV Nižná

ČOV Nižná bola vybudovaná ako mechanicko – biologická ČOV určená pre čistenie mestských odpadových vôd. Pôvodná čistiareň v dnešnej dobe nespĺňala požadované legislatívne podmienky čistenia vôd a je technicky zastaraná.

Koncepcia intenzifikácie a modernizácie ČOV uvažovala s maximálnym využitím existujúcich stavebných objekto. Dôraz bol kladený na minimalizáciu rozsahu stavebnej časti pri optimalizácii zostavy strojno-technologického zariadenia. Pri návrhu jednotlivých strojov a zariadení bola rešpektovaná požiadavka na vysoký stupeň prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti a na potrebu minimálnej údržby. Koncepcia intenzifikácie čistenia odpadových vôd na ČOV Nižná zahŕňala predovšetkým intenzifikáciu biologického stupňa ako hlavného článku celej ČOV majúceho prvoradý vplyv na kvalitu vyčistenej odpadovej vody. V rámci rekonštrukcie ČOV boli riešené nasledovné prevádzkové súbory:

  • Vstupná čerpacia stanica a mechanické predčistenie
  • Biologické čistenie
  • Strojné zahustenie kalu
  • Kalové hospodárstvo
  • Trafostanica
  • Vonkajšie káblové rozvody
  • Prevádzkový rozvod silnoprúdu
  • Meranie a regulácia
  • ASRTP

Rekonštrukciou ČOV sa dosiahli limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných odpadových vôd stanovené NV č. 269/2010 Z. z., resp. Smernicou EÚ č. 91/271 EEC.

Realizáciou projektu sa zároveň zvýšila ochrana povrchových a podzemných vôd v celej aglomerácii.

Začiatok rekonštrukcie:
marec 2014

Ukončenie a odovzdanie diela:
september 2015

Náklady na technologickú časť:
1 890 000 €

Kapacita ČOV:
26 000 EO