Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen

Pôvodná ČOV Zvolen bola dokončená v roku 1971 a jej projektovaná kapacita sa stala časom nedostatočnou.

Pôvodná technológia neumožňovala zvýšené odstraňovanie nutrientov, čo jej spoločne so sústavným hydraulickým a látkovým preťažovaním znemožňovalo spĺňať legislatívne požiadavky na čistenie odpadových vôd.

Nová čistiareň bola navrhnutá ako mechanicko-biologická s anaeróbnou stabilizáciou prebytočného kalu a s využitím bioplynu.

Biologický stupeň predstavuje aktivačný proces s odstraňovaním nutrientov (nitrifikácia s predradenou denitrifikáciou a zvýšeným biologickým odstraňovaním fosforu).

ČOV Zvolen je zaujímavá tým, že odpadové vody sú privádzané dvoma nezávislými zberačmi, každý s vlastným hrubým predčistením, ktoré sa spájajú v spoločnom lapači piesku a tukov a následne sa opätovne delia na dve nezávislé mechanicko-biologické časti – novú a starú (zrekonštruovanú).

Kalové hospodárstvo tvorí mezofilná anaeróbna stabilizácia kalu a následné strojné odvodnenie.

Plynové hospodárstvo využíva vytvorený bioplyn v kotloch a v kogeneračnej jednotke.

Riadenie biologických a chemických procesov je podporené inštaláciou kontinuálnych meraní:

  • meranie koncentrácie kyslíka,
  • meranie koncentrácie amoniakálneho dusíka a fosforečnanového fosforu na odtoku z ČOV,
  • meranie koncentrácie nerozpustených látok v prebytočnom kale.

Na ČOV Zvolen je inštalovaný komplexný riadiaci a monitorovací systém ASRTP.

Naša spoločnosť ako člen dodávateľského konzorcia zabezpečovala vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, realizáciu strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti. Súčasťou diela bolo aj vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov, nábeh ČOV, riadenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

Projekt rekonštrukcie a rozšírenia ČOV Zvolen (80 500 EO) bol zaradený ako projekt č. 7 do Strategy of the Slovak Republic, sekcia Environment in the Indicative List of Project Proposals for ISPA 2001 v októbri 2000. Celkové investičné náklady stavby predstavovali 7 700 000 €.

Ukončenie a odovzdanie diela:
2007

Celkové investičné náklady:
7 700 000 €

Kapacita ČOV:
80 500 EO