Rozšírenie ČOV Stará Ľubovňa

Predmetom projektu bolo rozšírenie existujúcej ČOV pre mesto Stará Ľubovňa a priľahlé obce Nová Ľubovňa, Jakubany, Jarabina. Dobudovaná ČOV Stará Ľubovňa má kapacitu 25 000 EO.

ČOV Stará Ľubovňa je mechanicko-biologická čistiareň s odstraňovaním nutrientov s chemickým odstraňovaním fosforu. Linka kalového hospodárstva zahrnuje anaeróbnu stabilizáciu kalu s využívaním vyprodukovaného bioplynu pre potreby čistiarne.

Mechanický stupeň je tvorený hrubými hrablicami, jemnými hrablicami, lapačmi piesku, separátorom piesku a primárnou usadzovacou nádržou. Dažďové vody sú po mechanickom predčistení pred nátokom na biologický stupeň odľahčované do recipientu.

Biologický stupeň pozostáva z predradenej denitrifikácie, nitrifikácie a aeróbnej regenerácie kalu.

Odstraňovanie fosforu je zabezpečené chemickým zrážaním roztokom síranu železitého.

Kalové hospodárstvo je tvorené nádržou anaeróbnej stabilizácie kalu prevádzkovanou pri mezofilných podmienkach, strojovo- mechanickým zahusťovaním prebytočného kalu z biológie a odvodňovaním anaeróbne stabilizovaného kalu. Nádrž anaeróbnej stabilizácie kalu je miešaná pneumaticky plynovým kompresorom vzniknutým bioplynom alebo je miešaná hydraulicky čerpadlom.

V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádrži anaeróbnej stabilizácie akumulovaný v suchom dvojmembránovom plynojeme. lynojem je tvorený dvoma membránami vyrobenými z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny potiahnutej PVC. Bioplyn sa prednostne využíva a výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. V kotolni sa z bioplynu produkuje teplo na vykurovanie budov v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku prebytočného bioplynu.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov sú zabezpečené najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka, rozpusteného kyslíka a fosforečnanov priamo v biologickom stupni, resp. vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku z ČOV.

Termín ukončenia:
2012

Náklady na technologickú časť:
679 000 €