Skupina Veolia napomáha v celosvetovom merítku efektívne využívať prírodné zdroje. Spoločnosť ponúka najmodernejšie riešenia v oblasti vodného a energetického hospodárstva ako aj využitia materiálov so zameraním sa na recykláciu a využitie odpadov.

Celkovým poslaním spoločnosti Veolia je prispievať k pokroku ľudstva rozhodným zaviazaním sa k dodržiavaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených OSN, a to s cieľom dosiahnuť lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých. So zreteľom na tento cieľ si spoločnosť Veolia kladie za úlohu „zabezpečovať zdroje pre celý svet“ prostredníctvom svojho podnikania v oblasti environmentálnych služieb.

OBRAT:

26 mld. €

ZAMESTNANCI:

178 780

VEOLIA VO SVETE

3 HLAVNÉ AKTIVITY:

ENERGIA

43 mil. MWh
vyrobenej
energie

ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO

Ako kľúčový hráč v oblasti energetického hospodárstva má Veolia jedinečné odborné znalosti v oblasti energetickej účinnosti, správy vykurovacích a chladiacich sietí a výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
Ako partner miest a priemyselných podnikov skupina optimalizuje svoje nákupy energie, zabezpečuje rovnováhu vo svojom energetickom mixe zahrnutím obnoviteľných zdrojov energie a vykonáva potrebné zmeny na zlepšenie energetickej účinnosti svojich zariadení.

VODA

95 mil. obyvateľov
zásobovaných
pitnou vodou

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Spoločnosť Veolia riadi všetky fázy vodohospodárskeho cyklu a ponúka riešenia na mnohé výzvy miestnych orgánov a priemyselných zákazníkov, ako sú správa zdrojov, výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody, zber, čistenie a recyklácia odpadovej vody zo všetkých zdrojov, ale aj vedľajších produktov z jej spracovania (organické látky, soli, kovy, komplexné molekuly a energia), riadenie vzťahov so zákazníkmi a takisto navrhnutie sieťovej infraštruktúry.
Všetky tieto odborné znalosti umožňujú spoločnosti Veolia podporovať svojich zákazníkov pri implementácii integrovaného a udržateľného riadenia vodných zdrojov.

ODPADY

47 mil. ton odpadu
zhodnoteného formou ­premeny
na materiál alebo energiu

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Veolia je svetový líder v oblasti nakladania s pevným aj s tekutým neškodným alebo nebezpečným odpadom. Spoločnosť je zapojená do celého životného cyklu odpadu (od zberu až po konečné spracovanie) a zhodnocovanie odpadu je jej priorita.
Ako zainteresovaná strana v rámci obehového hospodárstva spoločnosť Veolia vyvíja inovatívne riešenia na zvýšenie miery recyklácie odpadu a premeny na hmotu alebo na energiu.

(údaje sú za rok 2020)

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

Divízia Veolia Water Technologies sa špecializuje na technologické riešenia čistenia a úpravy vôd a ponúka kompletné spektrum služieb zahŕňajúcich návrh, výstavbu a údržbu technológií vodného hospodárstva v komunálnej aj priemyselnej sfére. Široké portfólio viac ako 350 technických riešení zahŕňa komplexnú úpravu a čistenie vôd ako on-line diagnostické riešenia, výparky a kryštalizáciu, energetické využitie kalového hospodárstva, laboratórne aplikácie a mobilné technologické riešenia. V divízii Veolia Water Technologies operuje viac ako 130 obchodných jednotiek po celom svete. Obchodnou jednotkou divízie Veolia Water na Slovensku je spoločnosť ČOVSPOL,a.s.