Modernizácia a rozšírenie ČOV Piešťany

Cieľom rekonštrukcie bola okrem modernizácie existujúcich objektov čistiarne hlavne intenzifikácia biologického stupňa s dôrazom na zvýšené biologické odstraňovanie nutrientov pre kapacitný výhľadový stav roku 2030.

Mechanický stupeň čistenia pozostával z hrubého predčistenia a radiálnej usadzovacej nádrže. Biologickú linku ČOV Piešťany tvorí dvojlinková zostava nitrifikačno – denitrifikačného stupňa (predradená denitrifikácia), anaeróbneho stupňa a regenerácie kalu. Dozrážanie fosforečnanov je zabezpečené dávkovaním síranu železitého.

Kalové hospodárstvo tvorí:

  • strojné zahustenie prebytočného kalu na odstredivke
  • dvojstupňová mezofilná anaeróbna stabilizácia kalu
  • opätovné odvodnenie kalu na odstredivke

Plynové hospodárstvo:
vyprodukovaný bioplyn vykuruje jednotlivé objekty ČOV.

Riadenie biologických a chemických procesov je podporené inštaláciou kontinuálnych meraní:

  • meranie koncentrácie kyslíka
  • meraniami amoniakálneho a dusičnanového dusíka v aktivačnej nádrži
  • meraniami fosforečnanového fosforu na odtoku z ČOV

Naša spoločnosť zabezpečovala ako člen dodávateľského konzorcia vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov, realizáciu strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti. Súčasťou diela bolo aj vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov, nábeh ČOV, riadenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

ČOV Piešťany (70 500 EO) bola rekonštruovaná v rámci projektu „Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV – Časť 1 – Modernizácia a rozšírenie ČOV“. Celkové investičné náklady stavby predstavovali 5 921 416 €.

Termín ukončenia:
2008

Celkové investičné náklady:
5 921 416 €

Kapacita ČOV:
70 500 EO